Skok na osrednjo vsebino
Število učencev v šolskem letu 2023/24, vzgojno-izobraževalni programi in organizacija pouka

V šolskem letu 2023/24 je v Glasbeno šolo Murska Sobota vpisanih 522 učencev. Predšolsko glasbeno vzgojo in glasbeno pripravnico obiskuje 48 učencev, na individualni pouk je vpisanih 402 učencev, plesno pripravnico ter balet pa obiskuje 72 učencev.

Dislocirani oddelek v Sv. Juriju letos obiskuje 92 učencev, dislocirani oddelek v Puconcih 40, na Tišini pa 30 učencev.

V glasbeni šoli se izobražujejo predšolski in osnovnošolski otroci ter dijaki. Starostna meja za vpis na posamezne programe je določena z izobraževalnimi programi osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja. V te programe spadajo:

Program predšolske glasbene vzgoje

Predšolska glasbena vzgoja omogoča petletnemu otroku sistematičen pristop do glasbenih vsebin že v najzgodnejšem, predšolskem obdobju. Otrok razvija glasbene sposobnosti skozi glasbeno didaktične igre. Različne glasbene aktivnosti, zaradi svoje kompleksnosti, omogočajo povezavo s področji glasbe. Oblikuje odnos do glasbe in umetnosti nasploh. Učenci se skozi učni program učijo izvajanja in poslušanja glasbenih vsebin, razvijajo ritmični in melodični posluh, ustvarjajo svoje glasbene spremljave ter pridobijo različna glasbena znanja.

– Program glasbene pripravnice

Program glasbena pripravnica šestletnemu otroku omogoča nadaljevalen in sistematični pristop do glasbene vzgoje. Otrok skozi igro razvija glasbene sposobnosti in usvaja osnovne informacije, zaradi katerih se lažje odloča za vpis k instrumentalnemu pouku. Pouk glasbene pripravnice nudi otroku glasbeno in širšo estetsko vzgojo. Otrok oblikuje skozi glasbeno literaturo in različne glasbene aktivnosti, ki zaradi svoje kompleksnosti omogočajo povezavo s področij zunaj glasbe, odnos do glasbe in umetnosti nasploh.

– Program plesne pripravnice

Ples omogoča učencu celovit razvoj, tako telesni kot duševni. Učenci v začetku spoznavajo svoje telo in njegove dela, ritem, prostor okoli svojega telesa, odnos do okolja in posameznikov oz. skupin. Plesna pripravnica obsega 3 razrede, ki so razdeljeni na PP1, PP2 in PP3. Učenci iz leta v leto pridobivajo, razvijajo in nadgrajujejo telesno tehniko.

– Glasbeni program

– Plesni program

Predmetnik določa obvezne predmete za nižjo in višjo stopnjo glasbene šole, tedensko oz. letno število ur pouka, dodatnega pouka in način izvajanja pouka.
Učni načrt določa vsebino predmetov, cilje in standarde znanja.

Glasbeni in plesni program vsebujeta obvezne predmete, določila o korepeticijah in nastopih učencev, za zelo nadarjene učence pa še dodatni pouk za seznanjanje z obsežnejšim in zahtevnejšim programom oz. dodatne priprave na državna in mednarodna tekmovanja.

Predmeti osnovnega glasbenega in plesnega izobraževalnega programa, ki jih izvaja naša šola:

1. orkestrski instrumenti in petje
– godala: violina, violončelo
– pihala: flavta, klarinet, saksofon, kljunasta flavta
– trobila: trobenta, pozavna, rog, evfonij, tuba
– tolkala
– petje

2. drugi instrumenti
– instrumenti s tipkami: klavir, harmonika
– brenkala: kitara

3. ples: balet
4. komorna-ansambelska igra
5. orkester: godalni, pihalni, harmonikarski, kitarski, Orffov
6. nauk o glasbi in solfeggio
7. predšolska glasbena vzgoja, glasbena in plesna pripravnica
8. mladinski pevski zbor, otroški pevski zbor

Na glasbeni šoli poteka pouk popoldne, saj učenci dopoldne obiskujejo osnovno šolo.

Pouk glavnega predmeta (instrument, petje) je individualen in poteka praviloma dvakrat tedensko. Ura individualnega pouka traja 30 oz. 45 minut.

Pouk drugih predmetov poteka praviloma enkrat tedensko in traja 45, 60 ali 90 minut.

Nauk o glasbi in solfeggio sta obvezna predmeta poleg instrumenta in petja.
Na dislociranih oddelkih se pouk teh predmetov izvaja v primeru zadostnega števila učencev v posameznem razredu, in sicer v skladu z normativi in standardi za glasbene šole.

Korepeticije, orkestri, zbor ali komorna igra so tudi obvezni predmeti, ki jih učencu določi učitelj predmeta glede na predmetnik in presojo učenčevih sposobnosti.

Učenci četrtega in višjih razredov tako sodelujejo v godalnem, pihalnem, harmonikarskem, kitarskem ali Orffovem orkestru, otroškem in mladinskem pevskem zboru ter komornih ansamblih.
Učenci dislociranih oddelkov pouk orkestrov, zborov in komorne igre obiskujejo na matični šoli.
V orkestrih, zborih ali komornih ansamblih lahko sodelujejo tudi učenci nižjih razredov instrumenta, če to želijo in so uspešni. To oceni vodja orkestra, zbora oz. ansambla na predlog učitelja instrumenta.

Na šoli deluje tudi oddelek klasičnega baleta. V baletno pripravnico in k baletu se lahko prijavijo otroci, stari od 6 do 9 let. Sposobnosti ugotavlja učiteljica baleta. Pouk poteka skupinsko, dvakrat tedensko po 45, 60 oz. 90 minut. Za učence 5. in 6. razreda baleta je obvezni predmet nauk o glasbi.

Interni, razredni in javni nastopi so del obveznega glasbenega programa, zato se jih učenci morajo skozi vso šolsko leto udeleževati in na njih sodelovati. Sodelujejo pa tudi na nastopih, ki jih izvaja ali organizira šola izven svojega rednega programa.

Učenci lahko sodelujejo tudi na nastopih izven organizacije glasbene šole, vendar morajo o tem predhodno obvestiti glasbeno šolo in pridobiti njeno soglasje.
Zelo nadarjeni in sposobni učenci se udeležujejo regionalnih, državnih in mednarodnih tekmovanj. O udeležbi učenca na tekmovanju odloča šola v soglasju starši.
V glasbeni šoli deluje tudi knjižnica z notnim, avdio in video materialom, ki se ga lahko izposoja.

Dostopnost