Skok na osrednjo vsebino
Pravice in dolžnosti

Šola zagotavlja učencem:
• obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela,
• razvijanje njihovih sposobnosti,
• pridobivanje kakovostnega in sodobnega znanja,
• upoštevanje individualnih in razvojnih posebnosti,
• prilagoditev dela za zelo nadarjene učence, ki se pripravljajo na državno oz. mednarodno tekmovanje,
• dodatni pouk za zelo nadarjene učence,
• pravico do zdravega, varnega in vzpodbudnega delovnega okolja,
• pomoč, kadar potrebujejo,
• varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Dolžnosti učencev:
• redno in pravočasno obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela,
• nastopanje na šolskih in drugih nastopih, določenih z izobraževalnim programom, letnim delovnim načrtom, šolskim koledarjem in drugimi predpisi,
• vnaprejšnje obveščanje šole o drugih zunajšolskih nastopih in pridobitev soglasja šole,
• spoštovanje drugih in vedenje v skladu s splošnimi civilizacijskimi normami,
• varovanje in ohranjanje premoženja šole, lastnine učencev in delavcev šole,
• upoštevanje drugih pravil.

Obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti
• Učenec mora prisostvovati organiziranemu izobraževalnemu delu v skladu z izobraževalnim programom in letnim delovnim načrtom.
• Če učenec ne more priti k pouku v prvih petih dneh po začetku šolskega leta, mora sporočiti zadržanost. Če tega ne stori, šola obvesti starše in jih pozove, da v treh dneh obvestijo šolo o vzroku odsotnosti, sicer učencu preneha status učenca v glasbeni šoli.
• Učenčevo odsotnost od organiziranih oblik izobraževalnega dela morajo starši ustrezno opravičiti, najkasneje v petih šolskih dneh po prihodu učenca v šolo s pisnim opravičilom učitelju predmeta. Če šola v tem roku ne prejme opravičila, je odsotnost neopravičena.
• Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši navedli vzrok izostanka, če izostanek šoli vnaprej napovejo. Ta izostanek lahko traja največ pet šolskih dni, strnjeno ali po delih. Te pravice učenec ne more izrabiti zadnja dva tedna pred koncem pouka ali v času izpitnega ocenjevanja znanja.

Varnost učencev
Šola poskrbi za varnost učencev s tem da:
• oblikuje oddelke in skupine učencev v skladu z normativi in standardi za glasbene šole,
• skrbi, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter zagotavlja varno izvajanje delavnosti.
• Kajenje, uživanje alkohola, drog in drugih psihogenih sredstev je v prostorih šole in na šolskih površinah prepovedano, prav tako prinašanje in razširjanje le teh.

Spričevala
Ko učenec uspešno opravi letni izpit iz glavnega in stranskih predmetov, dobi spričevalo. Če učenec ni ocenjen iz vseh predmetov, dobi potrdilo o opravljenem izpitu iz predmeta, pri katerem je bil ocenjen pozitivno.
Učenec je lahko vpisan v isti letnik največ dvakrat.
Pohvale, nagrade, priznanja
Učenec lahko za uspešno delo v šoli in izven nje dobi pohvalo, nagrado ali drugo priznanje.

Dostopnost