Skok na osrednjo vsebino
Šolski sklad

Obrazec za prosilce

Šolski sklad – zloženka

SKLEP O USTANOVITVI

Na podlagi 48. in 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007-uradno prečiščeno besedilo in 36/2008 ) je Svet šole Glasbene šole Murska Sobota,  na 6. seji dne 28.9.2010 sprejel naslednji

S K L E P
O USTANOVITVI ŠOLSKEGA SKLADA

Glasbene šole Murska Sobota

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem sklepom se določi namen ustanovitve, sedež, ime in način delovanja šolskega sklada (v nadaljevanju: sklad), sestavo in pristojnosti organov sklada, način zagotavljanja in razpolaganja s sredstvi sklada in nadzor nad delovanjem sklada.

II. NAMEN, SEDEŽ, IME IN DEJAVNOST SKLADA

2. člen

Sklad se ustanovi za:
• financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
• nakup nadstandardne opreme,
• nakup šolskih instrumentov,
• pomoč socialno šibkim,
• povezovanje z drugimi šolami v RS in tujini,
• za promocijo v javnosti,
• pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev učencev šole, domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev učencev šole, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

3. člen

Ime sklada je: » Šolski sklad Glasbene šole Murska Sobota« .
Skrajšano ime sklada je: »Šolski sklad GŠ Murska Sobota«.
Sedež sklada je na Glasbeni šoli Murska Sobota, Cvetkova 2c.

4. člen

Sklad upravlja upravni odbor. Upravni odbor vsako leto v soglasju s svetom šole pripravi  program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev.
Pridobljena sredstva morajo biti porabljena namensko. Sredstva se vodijo na posebnem kontu šole.
Kadar so pridobljena sredstva porabljena za nakup osnovnih sredstev, se slednja vodijo med opredmetenimi osnovnimi sredstvi šole.

5. člen

Pri izbiri izvajalcev, nakupu blaga in drugih nabavah, upravni odbor uporablja določila Zakona o javnih naročilih in interno navodilo za oddajo javnih naročil.

III. PRISTOJNOST UPRAVNEGA ODBORA IN PREDSEDNIKA SKLADA

6. člen

Upravni odbor sklada ima predsednika in šest članov. Imenuje ga svet staršev.

Upravni odbor sestavljajo:

• trije predstavniki šole, ki jih predlaga svet šole,
• štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev.

Člani upravnega odbora na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika, namestnika predsednika ter tajnika.

7. člen

Mandat članov upravnega odbora je štiri leta. Člani upravnega odbora so vanj lahko ponovno imenovani, vendar največkrat dvakrat zaporedoma.
V primeru, da posameznemu predstavniku šole preneha delovno razmerje v šoli, oziroma v primeru, da posamezen predstavnik staršev ni več član sveta staršev, svet staršev na predlog pristojnega organa imenuje nadomestnega člana.

8. člen

Upravni odbor sklada:

• v soglasju s svetom sprejme letni program dela skupaj z finančnim načrtom,
• sprejme poročilo o realizaciji letnega programa dela,
• oblikuje in posreduje ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo fizičnim in pravnim osebam,
• imenuje strokovne komisije za oblikovanje posameznih strokovnih rešitev,
• skrbi za promocijo sklada,
• odloča o nakupu nadstandardne opreme na podlagi izvedenih javnih razpisov oziroma pridobljenih ponudb,
• odloča o pritožbah in drugih potrebnih zadevah.

Za svoje delo lahko upravni odbor sprejme pravila o delovanju sklada.

9. člen

Upravni odbor sklada se konstituira na prvi seji, ki jo skliče in do izvolitve  predsednika vodi ravnatelj.

10. člen

Upravni odbor odloča na sejah z večino glasov vseh članov. Upravni odbor o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, izjemoma pa tudi tajno. O tem odloči večina vseh članov upravnega odbora. O svojih sejah upravni odbor vodi zapisnike, ki jih skupaj z drugo dokumentacijo o svojem delu hrani v tajništvu šole.

11. člen

Sklad upravnega odbora zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora, ki je tudi sopodpisnik pogodb, ravnatelj šole pa je v skladu s sklepi upravnega odbora pooblaščen, da v imenu in za račun sklada sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle.

12. člen

Za zakonitost delovanja sklada je odgovoren ravnatelj šole. Ravnatelj lahko zadrži izvršitev sklepa upravnega odbora za katerega meni, da ni v skladu s predpisi. O zadržanju izvršitve ter o razlogih zanjo mora takoj obvestiti predsednika upravnega odbora.

Administrativno-tehnična opravila za sklad opravlja tajništvo šole, računovodska opravila pa Skupnost zavodov Murska Sobota.

IV. OBVEŠČANJE O DELOVANJU SKLADA

13. člen

Upravni odbor sklada o svojem delovanju obvešča svet staršev, ravnatelja, svet šole in javnost. Najmanj enkrat letno o svojem delovanju obvesti vse starše.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

14. člen

Priprave za začetek dela  sklada opravi ravnatelj.

15. člen

Sklep o ustanovitvi sklada prične veljati naslednji dan po sprejemu na svetu šole.

Murska Sobota, dne 28. 9. 2010

Predsednik sveta šole:
Željko Ritlop

Dostopnost