Skok na osrednjo vsebino
Pravila hišnega reda

PRAVILA HIŠNEGA REDA GLASBENE ŠOLE MURSKA SOBOTA

Na podlagi 31. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur.l.RS št. 102-5073/2007) javni zavod Glasbena šola Murska Sobota določa Pravila hišnega reda

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom o hišnem redu se uredijo vprašanja, pomembna za življenje in delo zavoda, predvsem pa se določi nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira zavod, varovanje in nadzor vstopa v zavod in način informiranja učencev in staršev. Zavod s hišnim redom določi tudi območje, ki sodi v šolski prostor.

2. člen

Učenec ima med izobraževanjem pravico in dolžnost prispevati k uresničevanju ciljev in nalog šole v skladu z izobraževalnim programom, zakoni in drugimi predpisi ter letnim delovnim načrtom šole.

Šola učencem zagotavlja:

 • obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela,
 • razvijanje njihovih sposobnosti,
 • pridobivanje kakovostnega in sodobnega znanja,
 • upoštevanje individualnih in razvojnih posebnosti,
 • prilagoditev dela za zelo nadarjene učence, ki se pripravljajo na državno oz. mednarodno tekmovanje,
 • dodatni pouk za nadpovprečno nadarjene učence,
 • spoštovanje osebnosti,
 • varnost in zaščito pred vsemi oblikami nasilja v šoli,
 • izobraževanje v duhu strpnosti in spoštovanja različnosti ljudi,
 • pravico do zdravega, varnega in vzpodbudnega delovnega okolja,
 • pomoč, kadar jo potrebujejo,
 • varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

II. NADZOR V ČASU POUKA IN DRUGIH DEJAVNOSTI, KI JIH ZAVOD IZVAJA

3. člen

Pouk, nastopi

Učenci prihajajo k pouku pravočasno, pet minut pred pričetkom individualnega ali skupinskega pouka. Učence lahko k pouku spremljajo starši. Vstop v zgradbo ni dovoljen z rolerji, kolesom ali kotalkami. Po pouku odidejo učenci domov. Na poti v šolo in iz nje upoštevajo pravila prometne varnosti.

Učenci, ki sodelujejo pri internih, razrednih in drugih nastopih, ki se odvijajo v dvorani šole, čakajo na svoj nastop v zaodrju dvorane oz. v učilnici individualnega pouka.

Učenci, ki sodelujejo na drugih javnih in zunajšolskih nastopih, so dolžni šolo o tem obvestiti in si predhodno pridobiti soglasje.

4. člen

Odsotnost učenca od pouka

Učenec lahko izostane od pouka 5 dni v letu (11. člen Pravilnika o šolskem redu za glasbene šole), vendar morajo starši odsotnost v naprej sporočiti učitelju individualnega in skupinskega pouka. Te pravice učenec ne more izrabiti v času izpitnega ocenjevanja znanja.

Odsotnost zaradi bolezni ali drugih razlogov do 7 šolskih dni opravičijo starši, nad 7 šolskih dni oziroma več kot tri zaporedne ure individualnega pouka, pa zdravnik. Opravičilo za izostanek zaradi bolezni učenec prinese najkasneje v petih dneh po odsotnosti od pouka, sicer se ure ne opravičijo. Neopravičen izostanek od pouka štejemo med prekrške. Učence z neopravičenimi izostanki bomo posebej obravnavali in ravnali v skladu z 19. členom Pravilnika o šolskem redu za glasbene šole.

 

III. UPORABA MOBILNIH TELEFONOV IN DRUGIH AVDIO-VIZUALNIH NAPRAV

5. člen

Mobilni telefoni in avdio-vizualne naprave v času bivanja v šoli morajo biti izklopljene. Avdio in video snemanje v šoli, površinah šole in tam, kjer se izvajajo šolske dejavnosti, ni dovoljeno. Tudi mobilni telefon sodi med vrednejše predmete in šola ne prevzema odgovornosti za morebitno poškodovanje in izgubo le-tega. Za nujne klice je na voljo telefon v tajništvu ali zbornici.

 

IV. DEŽURSTVA UČITELJEV

6. člen

V času nastopov so učitelji dolžni biti v zaodrju dvorane s svojimi učenci, ki nastopajo. Skrbijo za pravočasen nastop svojega učenca.

Za pripravo odra je posebej zadolžen učitelj po dogovoru z ravnateljico zavoda.

 

V. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

7. člen

Za red in čistočo smo odgovorni vsi učenci in učitelji ter starši, vsak dan, skozi vse šolsko leto. Vsi odpadki se odlagajo v sanitarne koše. Učilnice, sanitarije in dvorana morajo biti zmeraj čisti, zato morajo poskrbeti učitelji, učenci in vsi, ki koristijo šolske prostore.

VI. NAČIN INFORMIRANJA UČENCEV IN STARŠEV

8. člen

Šola ob začetku šolskega leta seznani učence in njihove starše s pravili o pravicah in dolžnostih učencev med izobraževanjem na roditeljskem sestanku.

Izmenjave informacij potekajo preko razgovorov starši ‒ učitelj (roditeljski sestanki, govorilne ure), možnostjo prisostvovanja pri pouku instrumenta (v dogovoru z učiteljem), spremljanja nastopov in koncertov ter drugih oblik javne predstavitve dela. Da bi se izognili nepotrebnemu čakanju, naj starši svojo prisotnost na govorilni uri vnaprej napovedo. Razpored govorilnih ur in nastopov šola objavi na spletni strani in na oglasni deski.

VII. OBMOČJE ZAVODA, KI SODI V ŠOLSKI PROSTOR

9. člen

V šolski prostor zavoda sodijo stavba šole, pločnik in zelenica okrog stavbe ter parkirni prostor.

VIII. POSLOVNI ČAS

10. člen

Prostori šole so v času pouka, ki je določen s šolskim koledarjem, odprti od 7.00 do 20.00 ure. V času koncertov pa po v naprej določenem času.

11. člen

Uradne ure tajništva so od 7.00 do 15.00.

12. člen

Govorilne ure ravnateljice potekajo ob sredah med 16.00 in 17.00 uro po predhodni najavi v tajništvu.

 

IX. DRUGE DOLOČBE

 • V naše skupno življenje sodi tudi primeren odnos do drugega učenca in vseh odraslih.
 • V šoli in zunaj nje se vsi pozdravljamo z običajnimi pozdravi.
 • Preden vstopimo v učilnico, zbornico ali pisarno, potrkamo in pozdravimo. Ne pozabimo na čudežni besedi hvala in prosim.
 • Uničevanje šolskega inventarja ter povzročanje druge škode na šolski stavbi in v njeni neposredni okolici je strogo prepovedano, saj ga bodo rabile še generacije za nami. Namerno povzročeno škodo v šoli in njeni okolici plača povzročitelj. Bodimo pozorni na razstavljena priznanja in druge predmete.
 • Starši in učenci bodite pozorni na obvestila na oglasni deski in spletni strani, saj so namenjena ravno vam.
 • Na svoje stvari pazimo. Po nepotrebnem ne nosimo s seboj večje vsote denarja in drugih vrednih predmetov, saj zanje v šoli ne moremo odgovarjati.
 • Poskrbimo, da sanitarije zapustimo čiste in nepoškodovane.
 • Najdene predmete oddajamo v tajništvo ali zbornico.
 • Urejena in čista okolica je naša skupna skrb. V okolici šole hodimo le po za to določenih poteh. Urejene zelenice lepšajo okolico šole. Odpadke mečimo v koše za smeti.
 • Upoštevajmo veljavne prometne predpise. Učenci puščajo kolesa na stojalu pred šolo. Vožnja z motornimi kolesi je po pločniku pred šolo prepovedana.
 • Kajenje, uživanje alkohola, drog in drugih psihogenih sredstev je v prostorih šole in na šolskih površinah prepovedano, prav tako prinašanje in razširjanje le-teh.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

Določbe Pravil hišnega reda so usklajene z novim pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Ur.l.RS 75/04) in veljajo z dnem sprejetja.

14. člen

Pravila hišnega reda se objavijo na oglasni deski in spletni strani zavoda.

15. člen

Pravila hišnega reda začnejo veljati s 25. 9. 2015.

Ravnateljica: Erna Lukač

Dostopnost